Svet-Stranek.cz
www.rybarmsdvorce.cz
Rybář-MS-Dvorce

VČS MO Vítkov 2022:www.rybarmsdvorce.cz

VČS MO Vítkov 2022

Zpráva o činnosti MO ČRS Vítkov za rok 2022

Dámy a pánové,
V souladu se stanovami ČRS je Výborem svolána výroční členská schůze (konference)
MO ČRS Vítkov. Předkládáme Vám zprávu předsedy místní organizace Josefa Matěje,
hospodáře Stanislava Sedláčka a jednatele Jiřího Janečka za rok 2022. Nejprve několik
informací o činnosti VÚS pro Severní Moravu a Slezsko a z jednání sněmu ČRS v Praze.
V měsíci květnu 2022 proběhla konference VÚS Ostrava a 24.11.2022 se konal
republikový sněm ČRS. Oba nadřízené orgány zhodnotily výsledky činnosti za uplynulé
období. Sněm zvolil novou republikovou radu a republikovou dozorčí radu. Byl zvolen nový
předseda ČRS, kterým se stal PhDr. Mgr. Karel Mach. Byla projednána současná situace ČRS
jako celku a byl navržen program dalšího rozvoje a činnosti pro další čtyřleté volební období
a zadány cíle jak republikové radě, tak i územním svazům a místním organizacím. Cituji
usnesení:
a) Vystupovat a jednat tak, aby byla zachována jednota ČRS a zdržet se všech kroků,
které by ji mohly oslabit.
b) Navázat kontakty a udržovat spolupráci se státní správou, politiky a samosprávou na
regionální a místní úrovni.
c) Podílet se na zavedení rybářského informačního systému (RIS), poskytnout jeho
zpracovateli nezbytnou součinnost a po jeho uvedení do provozu tento rybářský
informační systém (RIS) povinně používat v plném rozsahu.
d) Vytvářet organizační, finanční a personální podmínky pro činnost rybářské mládeže.
Věnovat pozornost propagaci svazových aktivit na tomto úseku.
e) Podporovat sportovní činnost
f) Zkvalitňovat úroveň vyřizování členských záležitostí a přístupu ke členům ČRS.
g) Programovat činnost ČRS, zintenzivnit informační toky směrem k veřejnosti i členské
základně s využitím všech současných informačních a komunikačních kanálů.
Více informací z jednání sněmu, přehled svazových orgánů a další údaje naleznete na
www.rybsvaz.cz
Rovněž konference VÚS Ostrava projednala činnost ČRS, byl zvolen nový předseda Mgr.
Radomír Bednář, jednatelem Ing. Rostislav Trybuček, a hospodářem Bc. Jan Holoušek.
Předsedou dozorčí komise byl zvolen pan Lubomír Čilipka. Svaz má celkem 60 místních
organizací a tři místní organizace s individuální formu hospodaření.
Nutno říci, že i v roce 2022 přetrvávají zásadní problémy v činnosti ČRS, a co není dobré, je
to, že nemají stále konkrétní řešení. Na těchto problémech se usilovně pracuje a jedná se o
nich.
Jako stěžejní problémy jsou definovány tyto:
 Kritický stav populace (pstruha obecného) a lipana podhorního
 Výskyt rybožravých predátorů
 Úpravy toků nevhodné pro život ryb
 Nejednotnost povinností členů jednotlivých MO
Jsme si vědomi toho, že z hlediska snížení nákladů na obsazení pstruhových revíru je naprosto
nutné mít vlastní pstruhový chov. Líheň v Domašově nad Bystřicí se stala strategickým
dodavatelem tří druhů násad do revírů a rovněž producentem nižší věkové kategorie těchto
druhů.
Stále narůstající populace Vydry říční a jiných rybích predátorů je v současné době ve vztahu
k obsádkám ryb v odchovných potocích a revírech likvidační.
Plnění zarybňovacího plánu bylo v souladu s požadavky. Jen u Parmy obecné se stále nedaří
požadavky zcela splnit. Pokud jde o situaci na pstruhových revírech lze stejně jako
v minulých letech konstatovat kritický stav Pstruha obecného a Lipana podhorního. Souhrn
faktorů, které ovlivňují produkci násad a stav těchto druhů ve volných vodách je diskutován
na všech úrovních, neboť podobná situace je podobná napříč ČRS. Stav se řeší nákupem
z uzavřených chovů. Situace s populací Lipana stále nemá uspokojivé řešení. Celkem bylo do
revíru VUS vysazeno ryb v částce 34 723 831 Kč. Na plán 26 067 800 Kč. Navíc tedy dáno
do revíru ryb v hodnotě 8 656 031 Kč.
Na konferenci územního svazu bylo schváleno nové znění statutu hospodaření. Změny
obsažené ve statutu jsou následující:
1) Možnost kontrol zástupcům ÚS při výlovech a následné distribuci ryb do revíru a
rybochovných zařízení našich MO.
2) Zavedení odměn pro dobrovolnou rybářskou stráž. Odměny budou vypláceny po
vyhodnocení činnosti rybářské stráže.
3) Snížení sortimentu vydávaných povolenek. Jsou zrušeny 2 a 14-ti denní krátkodobé
povolenky z důvodu malého zájmu.
4) Zpřísňují se pravidla pro prodej zlevněných povolenek pro mládež a studující denního
typu studia do 26-ti let věku kdy studující musí při výdeji předložit platný doklad o
studiu a také pro držitele průkazu ZTP/ZTP-P, kdy při výdeji povolenky bude
vyžadováno předložení příslušného průkazu.
Pro rok 2023 je realizována změna BPVRP s omezením úlovku Kapra na dva kusy za
kalendářní týden na stojatých revírech do rozlohy 5 ha (včetně podrevírů).
 Podpora vysazování kapra menší velikosti.
 Zvýhodnění cen násad kapra o velikosti K2 vůči velikosti K3.
 Podpora chovu a vysazování reofilních druhů ryb.
I v roce 2023 mají lovící rybáři možnost využít k rybolovu revíry s odchylným režimem a
speciálními BPRVP. Více najdete na stránkách ČRS.
Upozorňujeme členy, aby při lovu na revírech jiných územních svazů si nastudovali BPVRP
z důvodu možných odlišností od našeho ÚS.
Naše organizace má povolen odstřel Kormorána velikého na revírech Moravice 3 a 4P, a také
Odra 7 a 8. Bohužel tato akce nepřináší požadované výsledky.
Vážené dámy, vážení pánové.
Nyní k činnosti ČRS MO Vítkov za rok 2022. Organizace byla řízena dle základních
svazových regulí, tj. stanov a jednacího řádu, dle plánu práce a dále dle předpisů ve sféře
finančního hospodaření, hospodářské činnosti a údržby majetku MO – plnění usnesení
zástupců Místních skupin a statutem společného rybolovu pro Severní Moravu a Slezsko.
V roce 2022 bylo svoláno celkem 9 schůzí, z toho 6 výborů MO proběhlo za plné účasti a 3
bylo z důvodů Covidu-19 provedeno online. Děkujeme členům Výboru i ostatním
funkcionářům, že situaci pochopili a organizace byla schopna tímto způsobem zajistit
plnohodnotnou pracovní i schůzovou činnost. Na všech zasedáních je přítomen předseda
dozorčí komise, nebo jím pověřený člen. Účast členů na schůzích, ať pravidelných, či online,
je hodnocena kladně. Výhoda byla v tom, že výročí členské schůze MS proběhly ještě před
lockdownem tedy do 15. Března, bylo tedy možno projednat veškeré věci přímo na těchto
schůzích. Na konferenci, která se bude konat 22. 4. 2023 ve Vítkově v 10:00, bude
přednesena účetním (ekonomem) zpráva o finančním hospodaření MO a zpráva dozorčí
komise za rok 2022. Výborem MO je konstatováno při prováděné kontrole plnění usnesení
konference MO, že usnesení se plní a dlouhodobé cíle taktéž.
Dle zaplacených členských známek má ČRS MO Vítkov k 31.12.2022 tento počet členů:
 Dospělí 1205
 Mládež do 18 let 37
 Děti do 15 let 159
Celkem je tedy 1401 členů. Počet členu vykazuje mírný sestup. Navyšuje se počet mladých
rybářů, který je dalším zdrojem členské základny. Bylo již hodně provedeno, avšak je nutné
postavit proti počítačům a internetu zajímavější program v kroužcích a hlavně se věnovat
praktickému rybolovu v revírech MO. Dobře hodnotíme spolupráci mezi školami a DDM, což
bylo ovšem narušeno situací kolem Covid-19.
I přes tyto problémy, dokázali vedoucí kroužků zorganizovat celkem 7 rybářských akcí.
Děkujeme všem, kteří tuto záslužnou činnost provádí. Další výsledky a podrobnosti jsou
zmíněny v samostatné zprávě vytvořené vedoucí mládeže paní Martinou Janečkovou a
předsedou MS Odry p. Kopeckého za družstvo MK Odry.
ČRS MO Vítkov dotuje činnost dětí a mládeže částkou do 60 000 Kč.
Dobrá je spolupráce na úseku Životního prostředí s příslušnými úřady. Komplikované je
ovšem to, že musíme jednat v rámci dvou krajů, čtyř okresů, s šesti městskými úřady (Vítkov,
Odry, Budišov, Horní Benešov, Moravský Beroun a vojenský újezd Libava) a čtyřmi
obecními úřady (Lublice, Dvorce, Radkov a Velké Heraltice). Můžeme říci, že se nám práce
v tomto úseku daří. V roce 2022 nedošlo k žádné závažné havárii či úhynu ryb. Prováděné
průzkumy na potocích a revírech prokazují, že se podmínky pro výskyt rybího společenství
zlepšují, ovšem pouze tam, kde je dostatek vody. Můžeme říci, že se stále více vyskytují
bioindikátory čistoty vody jako jsou Mihule, Rak, Střevle, Hrouzek, Škeble a Velevrub. Jsou
prováděny periodické kontroly možných druhů znečištění. Ve spolupráci s úřady se podílíme
na tvorbě manipulačních řádů.
Pořádek je zaveden na úseku vlastnictví a majetkových vztahů a u revíru a rybochovných
zařízení je zavedena řádná evidence o nájmu a užívání a to včetně pojištění movitého a
nemovitého majetku. V roce 2022 bylo provedeno zhodnocení tohoto majetku v následujícím
rozsahu:
 Rybářský dům Vítkov – výměna elektrorozvodu, výmalba budovy a zpevnění plochy
dvora před budovou (náklady cca. 200 tisíc korun českých)
 Rybářský dům Budišov – úplná výměna střešní krytiny (náklady cca. 200 tisíc korun
českých)
 Horní Benešov (Kunčice chata) – rekonstrukce střechy (náklady cca. 20 tisíc korun
českých)
 Rybářský dům Dvorce – oprava zasedací místnosti a vybavení (náklady cca. 15 tisíc
korun českých)
 Moravský Beroun (sklad vagon) – generální oprava (náklady cca. 10 tisíc korun
českých)
V tomto trendu budeme pokračovat i v roce 2023 s následujícím návrhem:
 Budišov - rybářský dům (nátěr střechy a oken, rozšíření podlahové plochy garáže),
budování splavu u kamenného mostu
 Dvorce – nová fasáda budovy, komín po dohodě s obecním úřadem
 Horní Benešov – rekonstrukce dětského revíru Kukačka po dohodě s městským
úřadem a VÚS
 Odry – oprava technického zázemí (chata) Emauzy po dohodě s obecním úřadem,
vybudování místa pro hendikepované rybáře na revíru Vítovka
 Vítkov – nátěr střechy garáže u objektu rybářského domu
Výše uvedené akce jsou přímo závislé na množství získaných finančních prostředků v roce
2023 a na výsledcích jednání s obecními úřady.
MO ČRS obhospodařuje 108 Ha rybářských revírů s délkou toku 44 km.
Plnění zarybňovacího plánu v roce 2022 bylo takovéto:
 Kapr: celkově 7303 Ks, 5551 Kg
 Lín: 2357 Ks, 255 Kg
 Štika: 845 Ks
 Candát roček: 194 Ks + 14 Kg násada
 Bílá ryba: 324 Kg
 Pstruh obecný: 3457 Ks, 655 Kg (mírová ryba)
 Pstruh obecný (čtvrtroček): 8500 Ks
 Pstruh obecný (plůdek): 45000 Ks
 Pstruh duhový: 2500 Ks
 Lipan: 3140 Ks, 250 Kg
 Amur: 301 Kg
 Úhoř říční (5-15cm): 5 Kg
Celková produkce za rok 2022 byla:
 Kapr: 3274 Kg
 Amur: 496 Kg
 Lín: 366 Kg
 Štika: 1865 Ks
 Candát: 394 Ks + 14,15Kg
 Okoun říční: 10 Kg
Násadový plán byl splněn ve všech revírech mimo zarybnění Candáta, Mníka a Parmy u
mimopstruhových revírů a Lipana a Pstruha duhového na pstruhových revírech. Nad plán
byly vysazeni Úhoř, Štika a Amur.
Zarybnění Lobníku je hrazeno zakoupením násad od Povodí odry a rybářství Tovačov.
Finančním zdrojem je příspěvek – pracovní povinnost 2 členů MO Vítkov.
Rovněž. Děkujeme všem členům, kteří se zapojili do hospodářské činnosti roku 2022. Placená
pracovní činnost je vyplácena na základě dokladu o provedené práci, např. sečení,
splávkování, výlovy a jiné akce – smlouva o dílu. Pracovní povinnost pro rok 2023 je 10
hodin ve výši 100 Kč za hodinu, na člena, který odebírá jakoukoliv povolenku.
Několik slov k lokalitě Lobník. Znovu upozorňujeme, že jde o účelové rybí hospodářství –
nevztahuje se na něj výkon rybářského práva. Kdo má výhrady, nechť nevyžaduje povolení ke
vstupu. Nedodržení pravidel může být důvodem k odebrání povolení k vstupu bez nároku na
náhradu. Co je psáno, a tím dohodnuto s povodím Odry (vstup), je neměnné a platné. Při
vylovení ryby musí být použit podběrák a nachystána podložka na rybu. Majitelé povolení
vstupu na Lobník jsou povinni uposlechnout kontrolní orgány a býti nápomocni při haváriích
různého typu. Je nutné dodržování parkování ve vytyčených lokalitách a to na vlastní
nebezpečí.
Výkon rybářského práva souvisí s prací Rybářské stráže. Práce je to zajímavá, ale nevděčná.
Jako celek jí hodnotíme průměrně.
Několik vět k hospodaření: Výbor MO ČRS Vítkov – Hospodářský odbor, je veden snahou
zefektivnit výrobu násady pro sportovní rybolov. Ve spolupráci s VÚS - Povodím Odry máme
dořešenu otázku násady Kapra. Toto nám umožňuje dvojí až trojí vysazení násady během
lovné sezóny. Opatření z dřívějších let nesou ovoce v odchovu dravců – především Štiky.
Daří se nám v produkci Lína a Amura. Jsme stálými dodavateli rybí násady do revírů VUS
Ostrava.
Výtěžnost mimopstruhových revírů je dlouhodobě vyrovnaná. Ve statistice úlovků dominuje
hlavně Kapr, který dělá cirka 80% z celkového úlovku. Stav lososovitých ryb trpí
dlouhodobými negativními vlivy. V návaznosti na skutečnost a ve snaze zatraktivnit rybolov
bylo od roku 2014 na celkem devatenácti revírech přistoupeno k zarybnění pstruhem
obecným o kusové míře – délce. Jde o Moravici 3P a 4P.
Vážení rybáři,
V novém roce 2023 nás čekají stejné úkoly jako v roce předešlém. Provádíme přehodnocení
rybochovných potoků a zařízení. Na pstruhových chovných tocích bude zachován chov
drobných původních druhů ryb jako je Vranka, Mřenka, Střevle a přirozený výtěr Pstruha.
Tam kde bude voda počítáme s výsadbou menšího množství plůdku Pstruha duhového a
obecného. Zvýšenou pozornost budeme věnovat odchovu reofilních druhů ryb.
Zavedli jsme nové moderní způsoby výroby násad. Snažíme se najít způsoby humánního boje
s predátory. U rybníku a komor zavádíme elektrické ohradníky proti vydře. Jsou instalovány
fotopasti za účelem prokazování výskytu těchto predátorů. Výtěr candáta provádíme na
umělých výtěrových podložkách (hnízdech) již více jak 25 let s dobrými výsledky. Hlavní
zásluha patří místní skupině Budišov. Uděláme vše pro to, abychom vyrobili požadované
množství rybích násad při udržení dobrého zdravotního a hmotnostního stavu násady.
Dámy a pánové,
Upozorňujeme členskou základnu, že je možné informace o hospodaření MO ČRS Vítkov
získat přímo na sekretariátu a to za doprovodu člena výboru či dozorčí komise MO. Znovu
upozorňujeme, že finanční stránka bude rozebírána na konferenci ve Vítkově.
Závěrem mi dovolte poděkovat Vám členkám a členům za aktivní plnění úkolů a aktivní
podporu. Chceme poděkovat za spolupráci a pomoc organům veřejné správy, obecním a
městským úřadům, VUS Ostrava, povodí Odry, Lesům ČR, vojenskému újezdu Libava,
městské a státní policii a hasičským sborům v působnosti naší MO. Nakonec panu
Zahradníčkovi z Tovačova za spolupráci na úseku kaprového hospodářství.
Přejeme všem rybářkám a rybářům ať je při sportovním rybolovu provází Petrův zdar a mají
radost z pěkných úlovků, a také pevné zdraví v současné nelehké době.


návštěvníků stránky
celkem46 578
tento týden53
dnes7