Svet-Stranek.cz
www.rybarmsdvorce.klubova-stranka.cz
Rybář-MS-Dvorce

Usnesení VČS MO Vítkov 2017:www.rybarmsdvorce.klubova-stranka.cz

Usnesení VČS MO Vítkov 2017

USNESENÍ
Shromáždění zvolených zástupců místních skupin na konferenci MO ČRS Vítkov, konané dne 18. 3. 2017 ve Dvorcích
I. Bere na vědomí
1. Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání konference 2. Zprávu o činnosti MO ČRS Vítkov za uplynulé období 2016 a úkoly pro rok 2017 3. Zprávu D.K. MO ČRS Vítkov k hospodaření a činnosti za rok 2016 4. Zprávu mandátové komise 5. Předložené materiály k bodům programu, diskusní příspěvky a náměty. 6. Předložené materiály z VÚS Ostrava 7. Udělení svazových vyznamenání členům MO Vítkov
II. Schvaluje 1. Složení mandátové komise 2. Složení návrhové komise 3. Program konference MO ČRS Vítkov 4. Zprávu o finančním hospodaření MO ČRS Vítkov za rok 2016 5. Rozpočet MO ČRS Vítkov na rok 2017 6. Předání věcných odměn funkcionářům a zasloužilým členům MO ČRS Vítkov při
příležitosti jubilea a udělení vyznamenání.
7. Aby členové výboru MO byli přímými účastníky konferencí MO ČRS Vítkov s hlasem
rozhodujícím a D.K. s hlasem poradním.
8. Při odběru jakéhokoliv druhu povolenky pracovní povinnost ve výši 700 Kč pro členy
MO ČRS Vítkov jako roční pracovní příspěvek. Vyjímku tvoří:
a) Členové ČRS MO Vítkov nad 70 let, kteří jsou této povinnosti zproštěni v následující
sezóně. Podmínkou je, že jejich členství trvá nepřetržitě 10 let u ČRS MO Vítkov. Vyjímku
může udělit výbor MO ČRS Vítkov na návrh MS ČRS Vítkov.
b) Členové nad 65 let do 70let v následující sezóně budou platit 50%. Podmínkou je, že jejich
členství trvá nepřetržitě 10 let u ČRS MO Vítkov. Vyjímku může udělit výbor MO ČRS
Vítkov na návrh MS ČRS Vítkov.
c) Studenti platí 50% po předložení potvrzení o studiu d) Mládež do 15 let je osvobozena. e) Lobník – podmínky a výši určí výbor MO ČRS Vítkov
9. Zápisné u příjmání nových členů 400,- Kč , školné 200,-Kč
10. Při udělení odznaku za zásluhy v ČRS je možno po schválení výborem MO ČRS Vítkov udělit
věcnou odměnu ve výši:
za 3. stupeň – bronzový odznak - 600,- Kč
za 2. stupeň – stříbrný odznak - 1000,-Kč
za 1. stupeň – zlatý odznak - 1500,- Kč
za nejvyšší svazové ocenění - 2000,- Kč
do výše této částky je možno vycházet u životního jubilea s přihlédnutím k jeho zásluhám a to
vždy po schválení výborem MO ČRS Vítkov. 11. Delegáta na konferenci VÚS ČRS předsedu, zástupcem místopředsedu MO ČRS Vítkov 12. Částku do 200,- Kč na občerstvení jednoho delegáta a hosta na konferenci MO ČRS Vítkov 13. Měsíční a časové odměny členů a funkcionářů MO ČRS Vítkov.
III. Ukládá
1. Výboru MO řešit a projednat přednesené diskusní příspěvky a usnesení z VČS MS MO
Vítkov a konference MO Vítkov.
2. Veškeré finanční operace v rámci MO ČRS Vítkov provádět bezhotovostním stykem a to
doložit platným ústřižkem z poštovní poukázky, nebo platným výpisem z účtu. U platby do
sběrného boxu provést následnou kontrolu na účtu ČRS MO Vítkov, zda platba řádně proběhla.
Zodpovídá výbor MO ČRS Vítkov a výbory MS ČRS Vítkov
3. Členům MO ČRS Vítkov ukládá odebrat uhrazené známky do 10. května a do následující
výborové schůze MO ČRS Vítkov odevzdají místní skupiny vyúčtování.
Zodpovídá výbor MO ČRS Vítkov a výbory MS ČRS Vítkov
4. Při porušení předpisů nebo přestupku člena MO ČRS Vítkov uplatnit úhradu za vícenáklady a to
až do výše 200 Kč. Zodpovídá výbor MO ČRS Vítkov a výbory MS ČRS Vítkov
5. Obnovit zákaz rybolovu z loděk v zátokách Leskovecká, Rázová, Pod Volárnou, Za potokem,
na revíru Slezská Harta
6. Vítovku zavést jako podreví revíru Odra 7
7. Upravit druhovou obsádku revíru Odra 7 a 8
8. Sjednotit dobu lovu pro muškaření a vláčení na pstruhových revírech od 16.4. do 30.11. roku.
U vláčení použít jednoháček bez protihrou a imitace vodního organizmu od 1.9. roku.
9. Zavedení revíru Balaton 1A a Budišovka 1A do revíru místního významu a případně
přehodnotit jejich hektarovou plochu.
10. Prosadit zavedení udržovací členské známky ČRS – např. 300,- Kč.
11. Vyžadovat vyjádření VŮS Ostrava na nesplněné požadavky k revírům.

Návrhová komise: Vejvoda Josef, Bezděk Zdeněk, Ing. Schvan Josef, Fabián Jaroslav, Prchlík Jiří

Za dozorčí komisi: Klubal Josef
návštěvníků stránky
celkem3 290
tento týden55
dnes4